Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek

Met ecologisch onderzoek of flora- en faunaonderzoek worden de aanwezige planten- en diersoorten in een bepaald gebied in kaart gebracht. In het kader van de Wet natuurbescherming verplicht de provincie, omgevingsdienst of gemeente vaak een flora- en faunaonderzoek bij ruimtelijke plannen of een vergunningaanvraag.

 

Ecologisch onderzoek: wat is het en wanneer heb ik het nodig?

Flora en fauna wordt beschermd op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb). In deze wet staan verbodsbepalingen met betrekking tot de zorgplicht en tot (beschermde) planten en dieren. Het verstoren, beschadigen, doden, vangen en/of plukken van beschermde planten en dieren is volgens de Wet natuurbescherming verboden. Om een activiteit in dit gebied te ondernemen, zoals een sloopactiviteit, moet er ecologisch onderzoek uitgevoerd worden.

 

Vanwege de wetgeving is het dus bij elke ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk om vooraf ecologisch onderzoek uit te voeren om te bepalen. In een ecologisch onderzoek komen de volgende onderwerpen terug:

   • of er in de nabijheid van de locatie een beschermd natuurgebied is;
   • of de locatie er een beschermde soort aanwezig is;
   • welke soorten op de locatie aanwezig zijn;
   • wat het effect is van de geplande werkzaamheden op deze soorten;
   • wat het effect is van de geplande werkzaamheden op een nabijgelegen beschermde natuurgebieden;
   • of er met de geplande werkzaamheden verbodsbepalingen van de Wnb worden overtreden.

 

Ecologisch onderzoek is ook aan de orde bij het verkrijgen van ontheffingen en vergunningen, het inventariseren en onderzoeken van diverse plant- en diersoortgroepen, het uitvoeren van verzachtende maatregelen en bij ecologische input in een planontwikkelingsfase.

 

Quickscan flora en fauna: wat levert dit u op?

Een quickscan ecologie is met name relevant wanneer u een ruimtelijke ingreep wilt uitvoeren. Met een quickscan kunnen wij snel vaststellen of u te maken krijgt met beschermde planten en dieren. Door zo’n quickscan uit te voeren wordt helder of een nader onderzoek nodig is. Dit nadere onderzoek bestaat is vaak intensief en heeft een lange doorlooptijd. Om vertraging van u project te voorkomen adviseren wij u om op tijd een quickscan te laten uitvoeren. Hierdoor komt u niet voor onverwachte situaties te staan.

quickscan onderzoek

Rapportage quickscan

In de rapportage van de ecologische quickscan die hieruit volgt, beschrijven wij welke soorten flora en fauna in het gebied voorkomt, welke effecten de ruimtelijke plannen hebben op de aanwezige soorten en of met de ruimtelijke ingreep de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Blijkt uit de quickscan dat uw plannen geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor het plangebied? Dan zijn er ecologisch gezien geen beperkingen voor het project. Blijkt er uit de quickscan dat uw plannen (mogelijk) schadelijke gevolgen zullen hebben voor het plangebied? Dan helpt BK bouw- & milieuadvies u met het uitvoeren van nader onderzoek, het opstellen van een gedragscode of met het aanvragen van een ontheffing of (omgevings)vergunning.

 

Habitattoets

Voor ingrepen die mogelijk een significant effect hebben op een Natura2000-gebied is het, naast de bekende inrichting- en beheerplannen, verplicht een habitattoets uit te voeren. De habitattoets beziet onder welke voorwaarden een activiteit of handeling in en rondom een Natura 2000-gebied mogelijk is. De toets bestaat uit maximaal drie onderdelen: de voortoets, de feitelijke habitattoets en de ADC-toets. Niet in alle gevallen zal het nodig zijn al deze stappen te doorlopen. Ook deze habitattoetsen kunnen wij voor u opstellen.

BK bouw- & milieuadvies adviseert ook organisaties over hoe zij hun natuur het beste kunnen beheren om die kwaliteit te behouden of te verbeteren. Organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten onderzoek uitvoeren naar de natuurkwaliteit die zij beheren en ontwikkelen.

 

Hoe bieden wij u meerwaarde?

Wij kunnen voor u de omgeving van uw geplande ruimtelijke activiteit onderzoeken. De scope van dit ecologische onderzoek bepaalt u zelf. BK bouw- & milieuadvies kan uw locatie onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van bepaalde soorten planten en dieren, zoals reptielen, amfibieën, vissen, vleermuizen, insecten en vlinders.  BK bouw- & milieuadvies heeft gespecialiseerde ecologen in dienst die gekwalificeerd zijn om ecologisch onderzoek uit te voeren. Heeft u een ecologisch vraagstuk? Neem dan snel contact op met ecoloog Suzanne Lange!

Ecologisch onderzoek nodig? Neem direct contact met ons op!
Suzanne Lange

suzanne.lange@bkingenieurs.nl

Suzanne Lange

ecologisch adviseur
Presentatie stikstof PAS

Maatwerk

Elk onderzoek is uniek. Toch zijn er bepaalde stappen die wij altijd doorlopen:

 1.      De adviseur brengt eerst in kaart in welk gebied de ingreep gepland is en wat de plannen precies zijn.
 2.      Vervolgens zoekt hij uit welke plant- en diersoorten er verwacht worden.
 3.      Dan gaat de ecoloog in alle vroegte op pad om vast te stellen welke soorten er voorkomen.
 4.      Afhankelijk van het gebied wordt er volgens bepaalde richtlijnen gewerkt om te zorgen dat het onderzoek geldig is. Zo zijn er soortenstandaards, het vleermuisprotocol en gedragscodes.
 5.      De ecoloog noteert welke plant- en diersoorten hij tegenkomt en hoe vaak.
 6.      Ook onderzoekt hij het gebied op sporen en mogelijke verblijfplaatsen van dieren.
 7.      In een enkel geval gebruikt de ecoloog een batdetector voor het opsporen van vleermuizen.

Wil jij ook een ecoloog bij BK bouw- & milieuadvies zijn?

Voor de vestiging in Dordrecht zoeken wij een ecoloog met enige ervaring. Wil je graag locaties bezoeken en veel verschillende ecologische projecten draaien? Dan is ecoloog zijn bij BK bouw- & milieuadvies echt wat voor jou! Samen met Nadine, Dave en Suzanne werk je aan uitdagende projecten.

BK bouw- en milieuadvies team