Externe veiligheid

Externe veiligheid

Met externe veiligheid wordt bedoeld de regelgeving die de Nederlandse overheid hanteert om de veiligheid van burgers te garanderen. Leidend zijn de risico’s voor de mens en het milieu bij de opslag, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De risico’s die komen kijken bij luchthavens vallen onder externe veiligheid, maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, over het water, via het spoor of via een pijpleiding. BK bouw- & milieuadvies adviseert over externe veiligheid.

 

Opslag en gebruik? Bevi en Brzo

De reikwijdte van het begrip externe veiligheid is beperkt. Uitsluitend wordt gekeken naar slachtoffers ‘buiten de poort’. Als u gevaarlijke stoffen opslaat, dan kan het zo zijn dat uw bedrijf onder de regels van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) valt of zelfs onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). In dat geval moet u bij het aanvragen van een milieuvergunning laten berekenen of u voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

 

BK bouw- & milieuadvies werkt met het rekenprogramma SAFETI om deze berekening voor u uit te voeren, te beoordelen en te toetsen. Met de uitkomst van deze berekening stellen wij vast of de activiteiten passen binnen de geldende eisen met betrekking tot het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Dit vertalen wij in een advies over hoe de risico’s beperkt kunnen worden en welke scenario’s aan de risico’s ten grondslag liggen. Daarnaast adviseren wij u over de meest veilige en slimme wijze van opslag. Hierbij houden wij rekening met uw bedrijfsvoering en de geldende wetgeving.

 

Op gebied van externe veiligheid is Klaas Romijn dé adviseur die u het meest deskundige advies kan geven. Heeft u een een vraagstuk met betrekking tot externe veiligheid? Neem snel contact op!

Contact

Klaas Romijn, adviseur BK bouw- & milieuadvies

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

adviseur externe veiligheid
Externe veiligheid

Veiligheidsrapport of PZO

Advies en begeleiding

Afhankelijk van de hoeveelheden gevaarlijke stof die aanwezig is en gebruikt wordt, is uw bedrijf verplicht een Veiligheidsrapport (VR) bij te houden of een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) te hanteren. Deze indeling heeft weer gevolgen voor de documentatie en veiligheidsmanagementsystemen waaraan uw bedrijf moet voldoen. Uw adviseur van BK bouw- & milieuadvies kan u hier te allen tijde over adviseren.

 

Risicocontouren transport

Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen berekenen wij voor u de risicocontouren. Wij gebruiken hiervoor de programma’s RBMII of Carola.

IK WIL MEER WETEN OVER EXTERNE VEILIGHEID

Relevante diensten

Bouw, Milieu, Technisch onderzoek