Externe veiligheid

Externe veiligheid

Wanneer er gesproken wordt over externe veiligheid wordt er gedoeld op het Besluit externe veiligheid inrichtingen, afgekort met Bevi. Binnen Bevi wordt gekeken naar kans dat een persoon kan komen te overlijden als gevolg van een activiteit met een gevaarlijke stof.

 

Binnen externe veiligheid wordt er rekening gehouden met twee soorten risico’s: het Transportrisico, waar gekeken wordt naar een risico op een ongeval onderweg (denk aan water, weg en spoor) en het Risico bij inrichtingen, het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen rond het bedrijf.

 

Opslag en gebruik: Bevi en Brzo

Externe veiligheid betreft dus alleen de externe omgeving en niet de interne omgeving van een bedrijf. Naast het Bevi is er daarom het Brzo, wat staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Wanneer Brzo van toepassing is, moet naast het aanvragen van een milieuvergunning berekend worden of u voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Een plaatsgebonden risico is de kans op het overlijden van een onbeschermd persoon door ongeval en een groepsrisico is de kans op het overlijden van een groep personen. BK bouw- & milieuadvies adviseert u met betrekking tot externe veiligheid, Bevi en Brzo én op het gebied van berekening voor transport routes (RBMII en Carola).

 

Uw zorg, onze uitdaging

BK bouw- & milieuadvies werkt met het rekenprogramma SAFETI om deze berekening voor u uit te voeren, te beoordelen en te toetsen. Met de uitkomst van deze berekening kijken wij of de activiteiten binnen de geldende eisen passen. Dit vertalen wij voor u naar een advies. In dit advies komt het volgende terug:

 

  • Welke situaties risico’s veroorzaken;
  • De hoogte van het plaatst gebonden risico en het groepsrisico;
  • Hoe deze risico’s beperkt kunnen worden;
  • Hoe u uw opslag op de veiligste en meest efficiënte manier kan inrichten, rekening houdend met uw bedrijfsvoering en de geldende wetgeving.

 

 

Op gebied van externe veiligheid is Klaas Romijn uw adviseur. Heeft u een vraagstuk met betrekking tot externe veiligheid? Neem snel contact met Klaas op!

Contact

Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

adviseur externe veiligheid
Externe veiligheid

Veiligheidsrapport of PZO

Advies en begeleiding

Afhankelijk van de hoeveelheden gevaarlijke stof die aanwezig is en gebruikt wordt, is uw bedrijf verplicht een Veiligheidsrapport (VR) bij te houden of een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) te hanteren. Deze indeling heeft weer gevolgen voor de documentatie en veiligheidsmanagementsystemen waaraan uw bedrijf moet voldoen. Uw adviseur van BK bouw- & milieuadvies kan u hier te allen tijde over adviseren.

 

Risicocontouren transport

Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen berekenen wij voor u de risicocontouren. Wij gebruiken hiervoor de programma’s RBMII of Carola.

IK WIL MEER WETEN OVER EXTERNE VEILIGHEID

Relevante diensten