Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing

De Energiebesparingsplicht wordt op 1 juli 2019 uitgebreid met de Informatieplicht Energiebesparing. Dit is van toepassing voor u wanneer uw bedrijfspand of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ (aardgas)equivalent per jaar gebruikt. BK bouw- & milieuadvies wil graag kosteloos voor u nakijken of u aan deze Informatieplicht moet voldoen.

Verbruikt uw pand meer dan bovenstaand, dan bent u verplicht om vóór 1 juli energiebesparende maatregelen te nemen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht uw bedrijf of instelling om energie te besparen. Naar schatting zullen zo’n 125.000 bedrijven en instellingen, dus het grootste gedeelte van  de type A en B-instellingen, de energiebesparende maatregelen moeten rapporteren. Grote kans dus dat u een van deze bedrijven of instellingen bent.

Informatieplicht: hoe zit het?

Deze Informatieplicht Energiebesparing komt vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het doel van de Informatieplicht is om het de energiebesparing te versnellen en de CO2-reductie te stimuleren. De gemeente of Omgevingsdienst controleert de opgegeven gegevens en beoordeelt of het voldoet. Wanneer u verplicht bent om aan de Informatieplicht te voldoen moet u vóór 1 juli 2019 energiebesparende maatregelen nemen binnen uw bedrijf en dit aanleveren.

De Informatieplicht bestaat uit meerdere verplichtingen, zoals:

  • Het rapporteren van de getroffen maatregelen via het e-loket;
  • Het toelichten van het niet treffen van een specifieke maatregel;
  • Het omschrijven naar een alternatieve maatregel die wordt genomen;
  • Per inrichting moet apart worden gerapporteerd;
  • Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen.

Energie besparen: Hoe?

Energiebesparing houdt in dat energieverbruik wordt voorkomen of verminderd, waardoor het verbruik (in Joules, kWh en/of m3 aardgasequivalenten)) daalt. U kan door energiebesparende technieken toe te passen voldoen aan de wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, het apart verwarmen van ruimtes of het toepassen van ledverlichting. Het overstappen op andere energievormen wordt niet gezien als energiebesparing. U kan dus niet aan de Informatieplicht voldoen door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te brengen. De energiebesparende maatregelen die voor uw bedrijfstak zijn gemaakt, zijn terug te vinden in de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML).

Er zijn echter uitzonderingen op de Informatieplicht. Deze gelden voor inrichtingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem, het CO₂-vereveningssysteem voor glastuinbouw, het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3), en Type C-inrichtingen die een Omgevingsvergunning Milieu hebben. EED-energie-audit-plichtige ondernemingen hoeven pas op uiterlijk 5 december 2019 te voldoen aan de Informatieplicht.

BK bouw- & milieuadvies helpt u graag kosteloos met de Informatieplicht

Als u zich afvraagt of u aan de Informatieplicht moet voldoen, wil BK bouw- & milieuadvies dit graag kosteloos voor u nakijken. Indien u dit wenst, kunnen wij de voltallige rapportage op ons nemen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de Informatieplicht. Klaas Romijn helpt u hiermee graag!

Contact

Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

adviseur
IK WIL GRAAG GEHOLPEN WORDEN MET DE INFORMATIEPLICHT