MPG-berekening

MilieuPrestatieberekening Gebouwen en GWW-werken

Een milieuprestatieberekening (MPG berekening) is vanaf 1 januari 2018 bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht voor nieuwbouw van woningen en woongebouwen en voor kantoren met een oppervlakte groter dan 100 m2. De overheid gaat streng handhaven op de grenswaarde 1,0 € per m2 bvo per jaar.

 

Elke MPG berekening moet voldoen aan de ‘bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Het milieuprofiel bestaat uit de kenmerken van het bouwwerk, de hoeveelheid en de toe te passen materialen. De MPG berekening geeft op deze manier aan wat de totale milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaal.

 

Ambities

Bij de bepalingsmethode voor de MPG berekening wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Ontwerpers, opdrachtgevers en toeleveranciers kunnen met de cijfers in de hand duurzame materiaalkeuzes maken. Deze milieuprestatie vertalen zij samen met de projectontwikkelaar naar de ambitie en de kwantificeerbare doelen. Deze worden vastgelegd in het programma van eisen en het bestek om de doelen in de praktijk aantoonbaar te realiseren.

Met de MPG berekening kunnen de ambities en de te leveren kwaliteit worden bepaald, de milieueffecten (milieubelasting) inzichtelijk worden gemaakt en kan worden bepaald of de afgesproken ambitie en doelen gerealiseerd zijn.

 

Toekomstperspectief

Materiaalgebruik speelt een steeds grotere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-werken). Niet alleen het gebruik van grondstoffen en de circulariteit en recycling van materialen, maar ook de beperking van emissies en de energiezuinigheid van gebouwen dragen hieraan bij.

 

Er is op weg naar energieneutrale gebouwen relatief gezien steeds minder milieuwinst te behalen met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Inzicht in de milieueffecten van het materiaalgebruik levert, in samenhang met de energetische maatregelen, een verdere milieuwinst in de bouw op.

 

Specialistische software

De adviseurs van BK bouw- & milieuadvies hebben naast hun brede milieutechnische en bouwkundige kennis van materialen en constructies ook geruime tijd ervaring met de specialistische software om de MPG te bepalen.

 

Database

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale MilieuDatabase (NMD), waarin alle (milieu)kenmerken van basismaterialen, processen en gebouwelementen zijn opgenomen. De bepalingsmethode is hiermee onlosmakelijk verbonden met MPG.

 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Elke MPG berekening moet beantwoorden aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Hiermee kan de MPG van een volledig complex worden bepaald.  In november 2017 is de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek grondstoffenefficiency. De conclusie van dit onderzoek is dat het mogelijk is om op basis van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, het LCA-kwaliteitsaspect grondstoffenefficiency (recycling and re-use) als een zelfstandige prestatie te kunnen declareren.

 

 

Contact

Wilt u een milieuprestatieberekening (MPG berekening) laten uitvoeren? Adviseur Ronald van den Bout is u graag van dienst! Neem contact met hem op voor advies op gebied van MPG.

Contact

Ronald van den Bout

ronald.vandenbout@bkingenieurs.nl

Ronald van den Bout

adviseur MPG
software MPG-berekening
IK WIL MEER WETEN OVER MPG

Relevante diensten

Bouw, Milieu, Technisch onderzoek