MPG-berekening

MPG-berekening

Een milieuprestatieberekening (MPG berekening) is vanaf 2018 bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht voor nieuwbouw van woningen en woongebouwen en voor kantoren met een oppervlakte groter dan 100 m2. De overheid gaat streng handhaven op de grenswaarde 1,0 € per m2 bvo per jaar.

 

Elke MPG berekening moet voldoen aan de ‘bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Het milieuprofiel bestaat uit de kenmerken van het bouwwerk, de hoeveelheid en de toe te passen materialen. De MPG berekening geeft op deze manier aan wat de totale milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaal.

 

 

Hoe de MPG-berekening werkt

Bij de bepalingsmethode voor de MPG-berekening wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA). Hierin zijn, van bouw tot sloop, de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen verwerkt. Ontwerpers, opdrachtgevers en toeleveranciers kunnen met deze cijfers duurzame materiaalkeuzes maken. De milieuprestatie vertalen zij samen met de projectontwikkelaar naar de ambitie en de kwantificeerbare doelen. Deze doelen worden vastgelegd in het programma van eisen en het bestek om de doelen in de praktijk aantoonbaar te realiseren.

 

Met de MPG-berekening kunnen de ambities en de te leveren kwaliteit worden bepaald en de milieueffecten (milieubelasting) inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan worden bepaald of de afgesproken ambitie en doelen gerealiseerd zijn. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale MilieuDatabase (NMD). Hierin zijn alle (milieu)kenmerken van basismaterialen, processen en gebouwelementen opgenomen. De bepalingsmethode is op deze manier sterk verbonden met MPG.

 

 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Elke MPG-berekening moet beantwoorden aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Hiermee kan de MPG van een volledig complex worden bepaald. In november 2017 is de eindrapportage opgeleverd van het onderzoek grondstoffenefficiency. Hierin staat dat het LCA-kwaliteitsaspect grondstoffenefficiency (recycling and re-use) als een zelfstandige prestatie gedeclareerd kan worden. Op 1 juli 2019 ging een nieuwe versie van de bepalingsmethode in. Nieuw is dat het vanaf nu ook zichtbaar is welke secundaire en hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt. Op deze manier is inzichtelijk welke onderdelen later opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid voor circulair bouwen.

 

 

Toekomstperspectief

Materiaalgebruik speelt een steeds grotere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-werken). Dit wordt bepaald door onder andere het gebruik van grondstoffen, de circulariteit en de recycling van materialen. Ook de beperking van emissies en de energiezuinigheid van gebouwen draagt hieraan bij. Op weg naar energieneutrale gebouwen is er relatief gezien steeds minder milieuwinst te behalen met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Inzicht in de milieueffecten van het materiaalgebruik levert, in samenhang met de energetische maatregelen, een verdere milieuwinst in de bouw op.

 

 

De specialistische software van BK bouw- & milieuadvies

De adviseurs van BK bouw- & milieuadvies hebben brede milieutechnische en bouwkundige kennis van materialen en constructies. Daarnaast hebben wij ook geruime tijd ervaring met de specialistische software om de MPG te bepalen. Wilt u een milieuprestatieberekening (MPG berekening) laten uitvoeren? Adviseur Ronald van den Bout is u graag van dienst! Neem contact met hem op voor advies op gebied van MPG.

Contact

Ronald van den Bout

ronald.vandenbout@bkingenieurs.nl

Ronald van den Bout

adviseur MPG
software MPG-berekening
IK WIL MEER WETEN OVER MPG

Relevante diensten