Omgevingsmonitoring van gelder project n213

Omgevingsmonitoring N213 voor combinatie VoGel

Na een goede voorbereiding is de combinatie VoGel gestart met de reconstructie van een deel van de N213. BK bouw- & milieuadvies verzorgt gedurende 40 weken de omgevingsmonitoring, waaronder bouwkundige vooropnames, geluid- en trillingsmeting en deformatiemetingen vallen.

De N213 ter hoogte van de Gemeente Westland wordt, onder andere door zwaar vrachtverkeer van en naar de bedrijfsgebouwen in de omgeving, intensief gebruikt. Deze drukte zorgt vaak voor een overvolle N213. Combinatie VoGel, een samenwerking tussen VOBI uit Vinkeveen en Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit Nieuw-Vennep, kreeg de opdracht van de Provincie Zuid-Holland om de doorstroom van verkeer over de N213 te verbeteren. Om dit te realiseren is een reconstructie van een deel van de N213 noodzakelijk.

Het Westland staat bekend als tuinbouwcluster. Rondom de projectlocatie bevinden zich woningen, kassen en bedrijfspanden. Combinatie VoGel heeft BK bouw- & milieuadvies gevraagd om voor, tijdens en na het project omgevingsmonitoring uit te voeren. Door deze monitoring kan de aannemerscombinatie zich bezighouden met de uitdagingen die dit project hen biedt.

Voorafgaand aan de start van het project heeft BK bouw- & milieuadvies een risicoanalyse uitgevoerd waarin de omgeving en de uit te voeren werkzaamheden zijn beschouwd. Op basis hiervan is een gedetailleerd monitoringsplan opgesteld. Vervolgens is een groot aantal bouwkundige vooropnames uitgevoerd die dienen als nulmeting, zijn er nulmetingen uitgevoerd voor geluid en -trillingen en zijn op enkele kritische punten deformatiemetingen verricht.

Voorafgaand aan het project

Bouwkundige vooropname

Om een beeld te krijgen van de bouwkundige staat van de panden binnen een straal van 50 meter rond de projectlocatie zijn bouwkundige vooropnames uitgevoerd. Hiervoor zijn ruim honderd woningen en panden in de nabije omgeving van de N213 bezocht en vastgelegd. De rapportage van een bouwkundige vooropname kan bij de afwikkeling van een eventuele schademelding dienen als nulmeting.

Geluid- en trillingsbelasting

Langs het gehele traject is over zes locaties verspreid een nulmeting van de actuele (gevel)geluidbelasting uitgevoerd middels onbemande 24-uurs metingen. De resultaten van deze metingen zijn gebruikt voor het bepalen van grenswaarden en zijn door het Bevoegd gezag gebruikt voor het opstellen van een ontheffing voor de uit te voeren werkzaamheden.

Voorafgaand aan werkzaamheden waarbij (zware) trillingen worden verwacht, bijvoorbeeld het intrillen van een damwand, worden trillingsmeters aangebracht op de gevels van de dichtst bijgelegen panden. De trillingsbelasting wordt gedurende werkuren gemonitord en staat ingesteld om een alarm te geven wanneer de maximale trillingsbelasting benaderd wordt. Zo wordt de aannemer op tijd gewaarschuwd en kan bijvoorbeeld de werkwijze worden aangepast.

Deformatiemeting

Tijdens de werkzaamheden is de verwachting dat de trillingsbelasting in de omgeving van de projectlocatie toeneemt. Dit kan bij woning met een kwetsbare fundering leiden tot verzakkingen met  schade aan de woning tot gevolg. Om deze verzakkingen/ zettingen te monitoren worden naast trillingsmetingen ook deformatiemetingen uitgevoerd bij een aantal woningen rond de projectlocatie. Tijdens de nulmeting worden meetbouten geplaatst waarvan de hoogte wordt vastgesteld ten opzichte van een vast punt. Wanneer, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, zware trillingen worden gemeten, wordt een herhalingsmeting verricht om zettingen tijdig te kunnen waarnemen.

Omgevingsmonitoring

Erik van Herk

erik.vanherk@bkingenieurs.nl

Erik van Herk

Adviseur

Gedurende het project

Monitoring geluid- en trillingsbelasting

Tijdens het project wordt de geluidbelasting gedurende de dag-, avond-, en nachtperiode gemonitord op de meest kritische punten langs het traject. De geluidmetingen worden real-time getoetst aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAeq). De resultaten hiervan worden dagelijks met de aannemer overlegd.

Bij de beoordeling van de trillingsbelasting wordt rekening gehouden met de bouwkundige staat van een object en de staat van objecten in de omgeving van het meetpunt. Wanneer sprake is van een overschrijding van de ingestelde maximale trillingsbelasting wordt de aannemer direct op de hoogte gesteld en kunnen passende maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen. De trillingsmeters worden op strategische punten bevestigd waarmee de bebouwing nabij een werkvak wordt beschermd.

Deel dit artikel met een collega

MAIL ICON

Deel dit artikel op LinkedIn

LINKEDIN ICON
opname Oogziekenhuis Rotterdam.

Na afloop van het project

Na afronding van de werkzaamheden van Van Gelder is BK bouw- & milieuadvies nog niet klaar. Op basis van eventuele schademeldingen worden bouwkundige na-opnames verricht. Hierbij worden de resultaten van de trillingsmetingen betrokken waardoor een duidelijke analyse kan worden gemaakt van de oorzaak van schade.

Door de gerichte omgevingsmonitoring van BK bouw- & milieuadvies kan Van Gelder zich richten op de uitvoering van de geplande werkzaamheden en de uitdagingen die dit project hen bied. Met de moderne meetapparatuur van BK zijn de resultaten van de monitoring voor de aannemer op elk moment inzichtelijk en wordt schade en hinder beperkt tot een minimum.

NEEM CONTACT OP OVER OMGEVINGSMONITORING