Stikstof – Vrijstelling voor bouwfase

Eindelijk, het is zover…. Vorige week is het besluit gepubliceerd dat vanaf 1 juli 2021 de vrijstelling voor de aanlegfase (bouwen) organiseert (link). Hiermee wordt geregeld dat mogelijke stikstofdepositie op de Natura-2000 gebieden tijdens de bouw niet meer vergunningsplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Concreet betekent dit dat depositie tijdens de bouw niet meer zorgt voor onnodige vertraging en/of aanvullende onderzoeken waarin de ecologische kwaliteit van het gebied beschouwd moet worden. Dat is dus positief voor uw bouwproject (zolang de gebruiksfase past)!

Wel is in de Wet stikstofreductie en natuurherstel een resultaatverplichting opgenomen voor de bouwsector om de stikstofuitstoot naar de toekomst toe te verminderen. Heel concreet is dit nog niet gemaakt. Ook hebben provincies nog al wat beleidsvrijheid om de kwaliteit in de Natura-2000 gebieden te verbeteren.

We verwachten dat daarom nog steeds berekeningen gevraagd worden voor de aanlegfase om te toetsen of er mogelijke sprake is van stikstofdepositie. Als dit het geval, zal het toetsende bevoegde gezag naar verwachting vragen om schoner bouwmaterieel in te zetten en bv. STAGE-III machines weren via de voorschriften in de bouwvergunning.

Al met al is dit voor de bouwsector en de woningbouw een goede stap en neemt het veel vertraging weg. Wel blijft een stikstofberekening noodzakelijk voor het gebruik.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het deze informatie, dan kunt u contact opnemen met Klaas Romijn (06-31791037).

Stikstof onderzoek
Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

adviseur milieu, externe veiligheid & ruimtelijke onderbouwing

 

Volg BK bouw- & milieuadvies op LinkedIn!

LINKEDIN ICON