mijnbouwmilieuvergunningen, ministerie van economische zaken en klimaat

Verlenen mijnbouwvergunningen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgt BK bouw- & milieuadvies in 2018 de verlening van mijnbouwmilieuvergunningen.

Voor het oprichten en in stand houden van een mijnbouwinstallatie is een mijnbouwmilieuvergunning in het kader van de Mijnbouwwet nodig. Mijnbouwinstallaties komen in Nederland voor op zowel het land als op de Noordzee. Denk daarbij aan olie- en gaswinningslocaties, maar ook aan locaties voor winning van zout.

Veel platforms beschikken over een van rechtswege verkregen vergunning waar geen voorschriften aan zijn verbonden. Het ministerie maakt bij het verlenen van de mijnbouwmilieuvergunningen direct van de gelegenheid gebruik om voorschriften aan de bestaande vergunning te verbinden. In totaal moeten dit jaar circa honderd vergunning worden verleend.

In het kader van de reductie van NOx moeten olie- en gaswinningsplatforms binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone* emissiereducerende maatregelen nemen. Deze voorgestelde maatregelen, zoals het installeren van een katalysator op de gas- en dieselmotoren, moeten worden getoetst en vastgelegd in een mijnbouwmilieuvergunning.

* De Nederlandse Exclusieve Economische zone is het deel van de kustwateren, buiten de territoriale zone, waar Nederland rechten claimt.

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

directeur en adviseur

Afbeeldingen project